Home

Dagopvang thuiszittende kinderen

Doel:

Soms gebeurt het dat kinderen om welke reden dan ook (langdurig) uitvallen in het reguliere (basis- en voorgezet) onderwijs. De Klimop kan deze kinderen structuur bieden met praktische taken in de vorm van ervarend leren.Het doel hiervan is het kind zodanig te helpen dat het door de aangeboden structuur weer in staat is om regulier onderwijs te volgen.


Werkwijze:

Via de leerplichtambtenaar of de school van herkomst achterhalen we de leerstof van het kind. Op De Klimop gaan we kijken hoe we de leerstof om kunnen zetten in een dagprogramma voor ervarend leren. Indien gewenst kan het kind op De Klimop toetsen maken om zo te bewijzen dat het kind goed in staat is om naar een nieuwe school verwezen te worden.

Gedrags-en/of ontwikkelingsproblemen belemmeren het kind in sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Deze belemmeringen vormen een groot risico voor schooluitval. Door het geven van een vaste, op ervarend leren en op de specifieke hulpvraag van het kind gerichte dagstructuur in een veilige omgeving en met de motivatie door dieren, trachten wij dat risico te verminderen.

We helpen de kinderen te ontdekken hoeveel ze eigenlijk al kunnen, hoeveel successen ze al hebben behaald en hoe ze alles wat ze tot dan toe op school geleerd hebben in het dagelijks leven kunnen toepassen en gebruiken. Onze aanpak wordt ondersteund door onze kennis van en ervaring met de theorie van het ervaringsgericht leren, de positieve psychologie, de leertheorie en het oplossingsgericht werken.

Begeleiders/leerkrachten vragen in samenspraak met de leerplichtambtenaar om een gericht onderwijsaanbod dat aansluit bij de problematiek van het kind, zodat het kind na het volgen van de dagstructuur op De Klimop beter in staat is met zichzelf, met sociale situaties en cognitieve taken om te gaan. Zo willen we er naartoe werken dat het kind in staat zal zijn om (weer) deel te nemen aan het voor hem/ haar geformuleerde type onderwijs.

Voorwaarde voor dagopvang met motivatie door dieren is een affectie voor dieren.Doelgroep


- Voor iedereen - van 4 tot 12 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
Gegevens ingevoerd: 19-2-2013 10:12:40
Laatste wijziging: 7-4-2017 10:53:25
Fout bij opvragen organisatie!