HomeBelastingdienst › Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Zoom:

Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Doel:

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak. Dit is een nieuwe belastingmaatregel die de premiekorting arbeidsgehandicapten (mobiliteitsbonus) voor de doelgroep banenafspraak vervangt.

Werkgevers kunnen met deze regeling in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming indien zij een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen die behoort tot de doelgroep banenafspraak of de groep scholingsbelemmerden.

Het loonkostenvoordeel voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt € 1,01 per werknemer per verloond uur met een maximum van € 2.000 per jaar (op basis van een 38-urige weerkweek). Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal drie jaar ontvangen bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers.
Het bedrag wordt in tegenstelling tot de huidige premiekortingen niet meer verrekend met de premie, maar wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal door de werknemer gewerkte uren.

Bij deze regeling is een zogeheten draaideurbepaling opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers niet in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel als de desbetreffende werknemer in het voorafgaande half jaar voor de indiensttreding, al bij de werkgever in dienst geweest is.

Het UWV zal voor de indiensttreding aan werkgevers een overzicht verstrekken van de werknemers voor wie de werkgever een verzoek voor een loonkostenvoordeel heeft gedaan, met daarbij een verklaring doelgroep banenafspraak of een verklaring scholingsbelemmeringen.

Let op:
Indien werknemers voor zowel het loonkostenvoordeel als het lage-inkomensvoordeel (LIV) in aanmerking komen, geldt het loonkostenvoordeel. Vanaf 2018 kan het LIV worden toegekend na afloop van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak (of de premiekorting arbeidsgehandicapten), dus volgtijdelijk, zolang de werknemer niet meer verdient dan 120% van het minimumloon. Wanneer het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak in 2021 afloopt blijft het LIV voor de doelgroep banenafspraak bestaan, omdat het een structurele maatregel betreft.


Meer informatie:


Werkwijze:

Voorwaarde is dat de werknemers voldoen aan vier voorwaarden. Dit zijn:

 1. De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.

 2. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

 3. De werknemer is in de 6 maanden voor het ingaan van de dienstvetrekking, niet eerder bij de werkgever in dienst geweest.

 4. In de maand voordat de werknemer bij de werkgever in dienst komt of op de 1e dag van de dienstbetrekking, voldoet de werknemer aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • De werknemer heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.

  • De werknemer heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).

  • De werknemer is volgens UWV niet in staat om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. Of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij niet in staat is om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen (de 'Praktijkroute'). In beide gevallen geldt dat u hem op of na 1 januari 2016 in dienst hebt genomen.

  • De werknemer heeft een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.

  • De werknemer heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).

  • De werknemer hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst.

  • De werknemer kreeg een ziekte of handicap vóór zijn 18e verjaardag of tijdens een studie en kan alleen met een uitkering of subsidie het wettelijk minimumloon verdienen.

Overige voorwaarden omtrent het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak:

 • Het recht op het loonkostenvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

 • Tussen dezelfde werkgever en werknemer kan slechts eenmaal recht bestaan op het loonkostenvoordeel van drie jaar.

 • Personen die werkzaam zijn in een sociale werkvoorziening of vallen onder de doelgroep beschut werk komen niet in aanmerking.

 • Indien een verzoek loonkostenvoordeel is ingediend dat niet aan de voorwaarden voldoet, of onjuiste gegevens verstrekt, kan een boete van maximaal € 1.319,- worden opgelegd.

 • UWV moet een doelgroepenverklaring afgeven waarin wordt vastgelegd dat wordt voldaan aan de vereisten.Contactpersoon:
Naam: Belastingtelefoon
Telefoonnummer: 0800 - 0543


Doelgroep


- van 16 tot 67 jaar
Gegevens ingevoerd: 22-2-2017 14:00:56
Laatste wijziging: 27-5-2019 12:42:41

Belastingdienst

Postadres:
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam

Telefoonnummer: 0800 - 0543

Website: www.rijksoverheid.nl


Doelstelling of kernactiviteit:

Belastingdienst


Contactpersoon:
Belastingtelefoon
Telefoonnummer: 0800 - 0543