HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Inburgering

Inburgering

Doel:

Bureau Inburgering van de gemeente Eindhoven zorgt ervoor dat allochtonen, met of zonder inburgeringsverplichting, kunnen inburgeren in de Nederlandse samenleving.


Werkwijze:

Wat doet Bureau Inburgering?

* Informeren over de Wet inburgering, die sinds 1 januari 2007 van kracht is.

* Screenen of u in aanmerking komt voor een inburgeringstraject via de gemeente.

* Samen met diverse onderwijsinstellingen uitgebreide inburgeringstrajecten verzorgen.

* Vrijstellen: indien u helemaal of gedeeltelijk heeft voldaan aan de inburgeringsplicht.

* Ontheffen: indien u volgens het advies van de GGD niet in staat bent om in te burgeren.

Werkwijze:

- U meldt zich aan bij de balie van Bureau Inburgering in het Stadskantoor.

• Indien u in aanmerking komt voor een inburgeringstraject, krijgt u een contactpersoon van Bureau Inburgering toegewezen die een vervolggesprek met u voert.

- U maakt een toets om uw startniveau te bepalen.

- Daarna besluit Bureau Inburgering of u in aanmerking komt voor een inburgeringstraject.

- Indien u in aanmerking komt, ondertekent u een contract met de gemeente en kunt u naar school.

Extra info:

Een inburgeringstraject bestaat uit verschillende onderdelen, zoals Nederlandse taallessen (tot maximaal niveau A2), het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en het voorbereiden en maken van een portfolio (CPS). Naast het volgen van reguliere inburgeringsprogramma’s kan men bij Bureau Inburgering ook deelnemen aan het Taalcoach-project. Deze dient ter ondersteuning van een inburgeringstraject. Op deze manier wordt u voorbereid op het landelijk inburgeringsexamen.

Men kan terecht:

Op werkdagen kunt u zich melden aan de balie Inburgering op het Stadskantoor tussen 8.30u en 17.00u (op maandag tot 19.00u).

Aanmelden voor deelname:

Aanmelding vindt altijd plaats bij de balie van Bureau Inburgering op het Stadskantoor. Wij kunnen uw aanmelding alleen in behandeling nemen als u de volgende gegevens mee neemt:

* Geldig legitimatiebewijs,

* IND-beschikking (toekenning eerste verblijfsdocument)

* Eventueel de uitslag van het basisexamen inburgering

* Eventueel diploma’s en/of certificaten die in Nederland zijn behaald,

* Eventueel arbeidscontract,

* Eventueel gegevens van de uitkeringsinstantie.Doelgroep


- Allochtone iedereen - van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 11:18:57
Laatste wijziging: 18-3-2010 15:08:16

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/werkplein.htm

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Mercado
 Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
 Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 Inwonersplein
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Postadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 WMO-loket Eindhoven / WIJ-Eindhoven
 Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
 Telefoonnummer: 040 - 238 89 98
  info@wijeindhoven.nl