HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Integrale zorgdiagnose (DIA)

Integrale zorgdiagnose (DIA)

Doel:

Ondanks re-integratie-inspanningen is er een groep cliënten die niet uitstromen uit de bijstand. Deze cliënten ondervinden vaak dusdanige belemmeringen dat deelname aan een regulier re-integratietraject mislukt. Vaak is niet voldoende duidelijk welke belemmeringen er zijn en hoe die vertaald kunnen worden naar de inhoud van een activeringstraject. Deze cliënten kregen in het verleden vaak een rusttraject. Om te voorkomen dat deze cliënten buiten de boot vallen moet, voordat er sprake kan zijn van activering of re-integratie, iets aan de belemmeringen worden gedaan.


Werkwijze:

De doelgroep voor een zorgtraject bestaat uit cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De volgende criteria worden gehanteerd:

· Cliënt heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt

· Er is sprake van een combinatie van problemen op de volgende gebieden:

* Tijdsbesteding, gezondheid (lichamelijk en psychisch), leefsituatie en sociale relaties, financiën, verslaving en justitieel verleden/heden of

* Het probleem is niet eenduidig te benoemen: er is sprak van een aaneenschakeling van problemen.

Kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn:

* · Hulpverlening in het verleden of nu heeft niet het beoogde effect.

* Personen zijn instabiel en dreigen weg te zakken.

Een hulpvraag van de cliënt is niet noodzakelijk.

De cliënt is verplicht mee te werken aan de diagnose. Daarnaast is de cliënt verplicht mee te werken aan de uitvoering van het opgestelde zorgplan. Indien de cliënt is vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen dan kan deze vrijstelling op elk moment worden herzien.Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- dak- en thuislozen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 10:43:30

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/werkplein.htm

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Mercado
 Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
 Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 Inwonersplein
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Postadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 WMO-loket Eindhoven / WIJ-Eindhoven
 Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
 Telefoonnummer: 040 - 238 89 98
  info@wijeindhoven.nl