HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Participatiebaan

Participatiebaan

Doel:

De gemeente Eindhoven kan een belanghebbenden met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal twee jaar onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten. Dergelijke additionele werkzaamheden worden participatiebanen genoemd.


Werkwijze:

Onder 'additionele werkzaamheden' wordt op grond van artikel 10a lid 2 WWB verstaan: primair op de arbeidsinschakeling gerichte werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van het college in het kader van deze wet worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Opgemerkt zij daarbij dat de zinsnede 'naast of in aanvulling op reguliere arbeid' is bedoeld als een kwalificatie van het soort werkzaamheden in algemene zin, opdat duidelijk is dat de werkzaamheden niet mogen leiden tot concurrentievervalsing. Er mag dus geen extra voorwaarde in gelezen worden, als zou een belanghebbende tevens reguliere werkzaamheden moeten verrichten.

De duur van een participatiebaan is (in beginsel) twee jaar. Andere vormen van werken met behoud van uitkering tellen ook mee voor de maximale duur van twee jaar. Als een belanghebbende dus eerst een half jaar werkt met behoud van uitkering in het kader van work first, kan hij daarna nog maar anderhalf jaar op een participatieplaats werkzaamheden verrichten. Dit om te voorkomen dat de maximale duur van een participatiebaan op een oneigenlijke manier wordt opgerekt.

De wetgever heeft een uitzondering gemaakt voor bepaalde trajecten waar wordt gewerkt met behoud van uitkering gedurende maximaal 6 maanden die niet meetellen bij het berekenen van de maximale duur van 2 jaar. Het moet dan gaan om trajecten waarbij:

* · er naar het oordeel van het college een reëel uitzicht bestaat dat belanghebbende tijdens of na afloop van deze 6 maanden een arbeidscontract zal krijgen,

* · dit arbeidscontract tenminste dezelfde omvang heeft als het werken met behoud van uitkering, en

* · dit arbeidscontract dezelfde werkgever betreft als bij wie de werkzaamheden met behoud van uitkering worden verricht.

Voorts tellen ook werkzaamheden welke zijn verricht voor 1 januari 2007 niet mee.Doelgroep


- Voor iedereen - van 27 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 25-8-2009 17:02:48
Laatste wijziging: 29-2-2012 14:32:48

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/werkplein.htm

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Mercado
 Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
 Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 Inwonersplein
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Postadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 WMO-loket Eindhoven / WIJ-Eindhoven
 Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
 Telefoonnummer: 040 - 238 89 98
  info@wijeindhoven.nl