HomeGemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen › Werk met behoud van uitkering

Werk met behoud van uitkering

Doel:

De voorziening "werken met behoud van uitkering" houdt in dat de uitkeringsgerechtigde arbeid verricht met behoud van uitkering, maar zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij werken met behoud van uitkering vindt namelijk geen loonbetaling plaats. Daarom kan er bij werken met behoud van uitkering ook geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Een en ander betekent ook dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag niet van toepassing is bij de verstrekking van de voorziening "werken met behoud van uitkering".


Werkwijze:

Voor werk (al dan niet in deeltijd) met behoud van uitkering geldt overigens dat er geen vaste wettelijke termijn is voor de duur waarin wordt gewerkt.

De voorziening "werken met behoud van uitkering" kan niet worden gezien als een vorm van gesubsidieerde arbeid. Er wordt immers een uitkering verstrekt aan een bijstandsgerechtigde en geen subsidie aan een werkgever.

Onbeloond werk mag niet leiden tot verstoring van de concurrentieverhoudingen.

Aan het ontvangen van een bijstandsuitkering is niet de verplichting verbonden om een tegenprestatie te leveren in de vorm van productieve arbeid. Voorzieningen worden aangeboden in het kader van de bevordering van de uitstroom uit de bijstand en zijn gericht op het bevorderen van de mogelijkheden van de cliënt om uit te stromen naar betaalde arbeid. De activiteiten die in dit kader worden verricht verschillen daarom essentieel van productieve arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst. Het kenmerk van een arbeidsovereenkomst is immers dat de werknemer zich tegenover het ontvangen van loon verbindt tot het doen van productieve arbeid met het oog op het realiseren van het bedrijfsdoel van de werkgever. Bij het aanbieden van "werken met behoud van uitkering" als voorziening gericht op arbeidsinschakeling dient het college steeds dit verschil in karakter tussen de rechten en plichten bij het ontvangen van bijstand en de verhouding tussen werkgever en werknemer in het kader van een dienstbetrekking voor ogen te houden.Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 10:34:15

Aangeboden door:

Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen


Bezoekadres: Smalle Haven 109 Eindhoven
Postadres: Postbus 90.151, 5600 RC Eindhoven
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Telefoonnummer: 14 040
Website: www.eindhoven.nl/werkplein.htm

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Werkplein Mercado is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV en voormalig CWI) en de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer werkzoekenden begeleiden naar een passende baan én meer werkgevers voorzien van geschikt personeel.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat bij ons altijd voorop. Indien nodig, zorgen we voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Werkgevers Werkgevers voorzien we zo snel mogelijk van geschikte arbeidskrachten. Werkplein Mercado beschikt over een grote arbeidsreserve. Mensen met een WW, WIA of WWB uitkering worden begeleid, zodat (moeilijk vervulbare) vacatures bij werkgevers ingevuld kunnen worden.


Soorten diensten of activiteiten:
In het Mercado-gebouw zijn nog meer partijen gehuisvest die bemiddelen in werk. Denk aan uitzendbureaus en re-integratiebedrijven. Ook is er een leerwerkloket waaraan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters hun steentje bijdragen.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Mercado
 Bezoekadres: Smalle Haven 109-111
 Postadres: Smalle Haven 109-111, 5611 EH Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 Inwonersplein
 Bezoekadres: Stadhuisplein 10
 Postadres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
 Telefoonnummer: 14 040

Route / kaart:
 WMO-loket Eindhoven / WIJ-Eindhoven
 Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
 Telefoonnummer: 040 - 238 89 98
  info@wijeindhoven.nl