HomeInversie Bewind › Bewindvoering
Zoom:

Bewindvoering

Doel:

Een beschermingsbewindvoerder draagt zorg voor de financiële situatie van betrokkene. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld een schuldenlast, verslaving en/of geestelijke of lichamelijke problematiek. Een situatie waarin betrokkene voor langdurig of een korte periode dit zelf niet kan.


Werkwijze:

Een beschermingsbewindvoerder helpt om de geldzaken weer op orde te krijgen en te houden. Dit kan direct leiden tot het loslaten van stress, angst, schaamte, etcetera. Betrokkene kan zich weer richten op andere zaken dan de financiën. Hoe werkt dit?

Voor de aanvraag wordt het verzoekschrift met bereidverklaring ingediend bij de kantonrechter. In het geval van problematische schulden wordt er ook een plan van aanpak ingediend.

Het beschermingsbewind kan worden aangevraagd door:

Rechthebbende

Echtgenoot/geregistreerde partner

Bloedverwanten

Voogd

Curator

Mentor

Instelling welke zorgverleend aan rechthebbende

Officier van Justitie

College van B&W van de woonplaats

Instellen

De kantonrechter neemt het verzoekschrift in behandeling en zal het beschermingsbewind instellen op het moment dat er sprake is van het volgende:

Rechthebbende is niet in staat zijn/haar eigen vermogensrechtelijke belangen te behartigen wegens het gevolg van een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Inhoud

De beschermingsbewindvoerder beheert de financiën en beschermt de vermogensrechtelijke belangen van rechthebbende. De beschermingsbewindvoerder neemt het beheer van de financiën en de administratie over. Aan de hand daarvan wordt er een budgetplan opgesteld. In dit budgetplan wordt rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van rechthebbende. De beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat de vaste lasten tijdig en volledig worden voldaan. Daarnaast bepaalt hij het bedrag waarmee rechthebbende zijn/haar dagelijkse uitgaven zoals boodschappen kan voldoen. In het geval van (problematische schulden) zal de beschermingsbewindvoerder, indien er sprake is van een stabiele situatie, zich inspannen voor het oplossen van de schulden. Daarnaast bewaakt hij de situatie van de rechthebbende ten opzichte van de schuldeisers door het bewaken van het VTLB.

Duur en einde bewind

De duur van het bewind staat gelijk aan de aanwezigheid van de grondslag. Bij de lichamelijke en/of geestelijke grondslag wordt het bewind in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. Bij verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt het bewind voor een bepaalde periode uitgesproken. Rechthebbende kan gedurende de onderbewindstelling de kantonrechter verzoeken het bewind te beëindigen. Tevens zal de beschermings bewindvoerder de kantonrechter op de hoogte moeten stellen wanneer de grondslag niet meer aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de schulden zijn afgelost. De wetgever heeft tevens bepaald dat er vijfjaarlijks verslag wordt gedaan over het verloop van het bewind. Het is de bedoeling dat de dienstverlening van een beschermingsbewindvoerder alleen wordt geleverd indien dit echt noodzakelijk is.Contactpersoon:
Naam: N. van Steenoven
Telefoonnummer: 06-30377099
E-mail: info@inversiebewind.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 23-4-2021 15:46:54
Laatste wijziging: 15-3-2022 10:18:53

Aangeboden door:

Logo

Inversie Bewind


Bezoekadres: Willemsvaart 16A unit 2.02, 8019 AB Zwolle
Postadres: Postbus 60 - 47V, 7570 AB Oldenzaal
E-mail: info@inversiebewind.nl
Telefoonnummer: 06-30 377 099
Website: www.inversiebewind.nl/

Route / kaart:Organisatie Type
Schuldhulp


Doelstelling of kernactiviteit:
Inversie Bewind wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit door de mensen te helpen, welke hun vermogensrechtelijke belangen (tijdelijk) niet zelf kunnen behartigen. Doormiddel van het beheren en beschermen van de vermogensrechtelijke belangen van de cliënt en het oplossen van de schuldenproblematiek.


Belangrijkste doelgroepen:
Inversie Bewind richt zich op clientèle met multiproblematiek. Denk aan het hebben van problematische schulden, dakloosheid, verslaving, verkwisting, geestelijke en/of lichamelijke problematiek.


Soorten diensten of activiteiten:
Beschermingsbewind.
Hulp bij schulden


Contactpersoon:
N. van Steenoven
E-mail: info@inversiebewind.nl
Telefoonnummer: 06-30377099