HomeLandelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen › Alimentatie in het buitenland
Zoom:

Alimentatie in het buitenland

Doel:

Als ouders of partners uit elkaar gaan, spreken zij af wie van hen voor het kind of de kinderen gaat zorgen. Ook maken zij financiële afspraken, veelal rond de verzorging van het kind/de kinderen, maar soms ook over het onderhoud van de partner. Gewoonlijk stelt de rechter op hun verzoek deze kinder- en/of partneralimentatie vast. De betaling van de bijdragen regelen zij onderling. Brengt de betaling van de bijdrage problemen met zich en woont de betalingsplichtige ouder of partner in het buitenland, dan kan het LBIO de inning verzorgen.


Werkwijze:

De inning van kinder- en partneralimentatie is geregeld in internationale verdragen. Enerzijds is Nederland partij bij het multilaterale Verdrag van New York, waaraan meer dan vijftig landen deelnemen. Anderzijds heeft Nederland een zogeheten bilateraal Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika gesloten. Beide verdragen hebben ten doel de in het buitenland wonende betalingsplichtige te houden aan de opgelegde onderhoudsverplichting. In elk van de aangesloten landen of gebiedsdelen zijn een of meerdere instanties belast met de uitvoering van de verdragen. Voor Nederland is dat het LBIO.

Iedere ouder of partner die in Nederland woont en problemen ondervindt bij het innen van alimentatie kan zich wenden tot het LBIO. Voor daadwerkelijke bemiddeling moet echter wel aan één voorwaarde worden voldaan: de betalingsplichtige moet in een land of gebiedsdeel wonen dat valt onder het Verdrag van New York dan wel onder het Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika. Ontvangt het LBIO een inningsverzoek dan wordt na verzameling van de benodigde documenten de zaak overgedragen aan de buitenlandse verdragsinstantie. Lukt het niet om met de betalingsplichtige persoon een betalingsregeling te treffen dan wordt zo nodig een gerechtelijke procedure gestart. De buitenlandse rechter wordt dan verzocht de uitspraak van de (Nederlandse) rechter over te nemen waarna de uitspraak ook in het betreffende land ten uitvoer gelegd kan worden. De verdragsregeling biedt belangrijke voordelen. Niet alleen beschikken het LBIO en de buitenlandse instanties over de kennis en contacten die de kans op een gunstig resultaat vergroten, maar bovendien zijn aan de bemiddeling geen kosten verbonden. Uiteraard kan ook een in het buitenland wonende ouder of partner een beroep doen op het Verdrag van New York of het Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika. Via de buitenlandse instantie wordt dan het LBIO ingeschakeld om de in het buitenland vastgestelde bijdrage in Nederland te innen.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Verdrag van New York
Bezoekadres: -------
Telnr.: 010-2894895

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 22-11-2005 18:04:47
Laatste wijziging: 21-2-2020 10:28:26

Aangeboden door:

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen


Bezoekadres: Marten Meesweg 111 Rotterdam
Postadres: Postbus 8901, 3009 AX Rotterdam
E-mail: info@lbio.nl
Faxnummer: 010-2894880
Telefoonnummer: 010-2894890
Website: www.lbio.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het LBIO voert in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid inningstaken uit op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen. De kerntaak van het LBIO ligt in het innen van alimentatiebijdragen. De basis voor de uitoefening van deze taken ligt in het Burgerlijk Wetboek.


Soorten diensten of activiteiten:
Voor de uitvoering van taken heeft het LBIO bijzondere bevoegdheden. Zo kan eenvoudig informatie worden ingewonnen bij onder andere de Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, ziekenfondsen en gemeenten.

Bovendien kan het LBIO - zonder inschakeling van een gerechtsdeurwaarder - beslagleggen op inkomsten uit arbeid of uitkering. Deze mogelijkheden ondersteunen de doelstelling van het LBIO: een kwalitatief goede uitvoering geven aan de (maatschappelijke) incassotaak tegen zo laag mogelijke kosten.