Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeLeger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering › Jeugdbescherming, voogdij en jeugdreclassering
Zoom:

Jeugdbescherming, voogdij en jeugdreclassering

Doel

Ieder kind moet zich op een gezonde en evenwichtige manier kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Helaas groeit niet ieder kind op in een omgeving waarin dat vanzelfsprekend is. Kinderen zijn kwetsbaar en betalen maar al te vaak de prijs voor het doen of laten van volwassenen.

Toelichting

Daarom geeft Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering hulp en zorg aan minderjarigen die dat nodig hebben. Op het gebied van jeugdbescherming voeren we alle wettelijke maatregelen uit: ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering. Door de inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdzorg met ingang van 1 januari 2005 voeren we de jeugdbeschermingstaken en voogdijmaatregelen uit onder mandaat van de Bureaus Jeugdzorg.

Ondertoezichtstelling

Als de kinderrechter een ondertoezichtstelling heeft uitgesproken moeten wij ervoor te zorgen dat de situatie waarin het kind opgroeit zo snel mogelijk verbetert. De ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag van de ouders wordt beperkt. Ons uitgangspunt is dat we toewerken naar een situatie waarin de ouders in staat zijn de opvoeding weer zelfstandig op zich te nemen. In een aantal situaties kan uithuisplaatsing noodzakelijk zijn. Daarbij kunnen we binnen het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering gebruik maken van de activiteiten en het netwerk van onze pleegzorg. Onze gezinsvoogdijwerker maakt samen met de ouders een plan van aanpak, houdt regelmatig contact met de ouders en helpt bij problemen. Hij kan de ouders en het kind (schriftelijke) aanwijzingen geven, met betrekking tot de verzorging en opvoeding van het kind, die ze moeten opvolgen

Voogdij

Als de kinderrechter een voogdijmaatregel heeft opgelegd wordt het gezag over het kind overgedragen aan het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering. Daarmee krijgen wij volledige verantwoordelijkheid voor de opvoedings- en leefsituatie van het kind en zijn we tevens diens wettelijk vertegenwoordiger. Een voogdijmaatregel wordt uitgesproken als het ouderlijk gezag (al dan niet tijdelijk) ontbreekt, waarvan sprake kan zijn in de volgende situaties:

• bij het uitspreken van een ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag;

• bij langdurige afwezigheid door ziekte, gevangenisstraf, of verblijf in het buitenland;

• bij overlijden van de ouders;

• bij minderjarigheid van de ouders.

Jeugdreclassering

Met onze jeugdreclassering bieden we begeleiding en toezicht aan jeugdigen vanaf 12 jaar die strafbare feiten hebben gepleegd / met justitie in aanraking zijn gekomen. Onze begeleiding is daarbij gericht op het voorkomen of doen afnemen van een criminele carrière en de jeugdige weer perspectief te bieden (opleiding dan wel werk en een constructieve vrijetijdsbesteding etc.).

Onze activiteiten betreffen het geven van voorlichting en advies aan de betrokken justitiële instanties, het begeleiden/toezicht houden van de jeugdige in opdracht van de officier van de justitie of de rechterlijke macht.

Samenwerking

Door de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg met ingang van 1januari 2005, voeren we onze jeugdbeschermingstaken, voogdijmaatregelen en jeugdreclassering uit namens de verschillende bureaus jeugdzorg. We hebben hiervoor met alle bureaus jeugdzorg een mandaatregeling en een uitvoeringsovereenkomst getekend waarin de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd


Contactpersoon

Naam: Jeugdzorg
Telefoonnummer: 088 0901797


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Centraal bureau, Jeugdbescherming, Pleegzorg, MTFC en Reclassering
Bezoekadres: Zeehaenkade 30
Postadres: Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Telnr.: 088 0901000
Faxnr.: 088 0901799

Route / kaart
Doelgroep

  • tot en met 14 jaar


Laatste wijziging: 9-7-2012 16:17:05

Leger des Heils - Jeugdbescherming en reclassering

Bezoekadres:
Zeehaenkade 30
Utrecht

Postadres:
Postbus 2055
3500 GB Utrecht

Telefoonnummer: 088 0901000

E-mailadres: communicatie.ljr@legerdesheils.nl

Website: www.legerdesheils.nl/ljr


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Dat doen we met een netwerk van zorg in de vorm van MTFC, gedragsinterventies, jeugdbeschermingsmaatregelen, pleegzorg en (jeugd)reclassering. In alle provincies, door heel Nederland. In ons werk nemen we geen afwachtende houding aan, maar zijn actief, initiatiefrijk en praktisch. We bieden diagnose, advies, begeleiding en toezicht, training, behandeling en nazorg. Onze adviezen en programma’s zijn stevig, nooit vrijblijvend en gericht op resultaat. We werken op het snijvlak van justitie en zorg en bieden vanuit een drang- en dwangkader, niet vrijblijvende trajecten aan cliënten en hun omgeving. Stevig, samenhangend, laagdrempelig, vasthoudend en zingevinggericht. Gericht op het voorkomen van escalatie, gericht op het terugdringen van recidive, gericht op een veiligere samenleving. Omdat ieder mens telt.

Belangrijkste doelgroepen:
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt al tientallen jaren professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.