HomeNeos › Krachtbedrijf
Zoom:

Krachtbedrijf

Doel:

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap voor mannen én vrouwen in de opvang, zowel ambulant als intramuraal (Beschermd Wonen).


Werkwijze:

Neos biedt in samenwerking met Krachtbedrijf begeleiding aan mannen en vrouwen in de opvang die serieus de droom en ambitie hebben om als ondernemer aan de slag te gaan. Het programma van Krachtbedrijf sluit aan bij de krachtgerichte basismethodiek die Neos inzet. Deze methodiek maakt gebruik van de kracht en de mogelijkheden van de deelnemer en de hulpbronnen in de gemeenschap. Het ondersteunt de deelnemer in hun proces naar een veilig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.

De deelnemer is gedurende het programma regisseur en wordt in het traject ondersteund door een jobcoach (Neos) en een gespecialiseerde ondernemerscoach (Krachtbedrijf). In de ondersteuning wordt uitgegaan van de benadering volgens de krachtgerichte basismethodiek. Hierdoor ligt de focus in de begeleiding op de krachten en mogelijkheden van de deelnemer en niet op belemmeringen en problemen.

Fase A

Stap 1 Informatieverstrekking door Neos

De jobcoach gaat in gesprek met de potentiële ondernemer om te zien of de motivatie en de persoonlijke situatie (zie specifieke voorwaarden) geschikt zijn voor deelname aan een voorlichtingsbijeenkomst.

Stap 2 Inschrijving voorlichtingsbijeenkomst + voorlichtingsbijeenkomst ‘Droomvlucht’

Doel van de voorlichtingsbijeenkomst is om de potentiële ondernemer een realistisch beeld te geven van ondernemerschap. De bijeenkomst is een manier om met elkaar kennis te maken en kennis te delen. Het is volledig interactief met ruimte voor specifieke vragen.

Stap 3 Intakeformulier en - gesprek

Als de potentiële ondernemer na de voorlichtingsbijeenkomst nog steeds enthousiast is om zijn of haar droom te verwezenlijken, vult hij of zij het intakeformulier in. Met alle potentiële ondernemers die een ingevuld intakeformulier hebben ingestuurd, worden intakegesprekken ingepland. Op basis van het gesprek zal een advies ‘go – no go’ worden geformuleerd. Indien ‘go’ dan wordt hij of zij geïnformeerd over de start van het programma. Indien ‘no go’ dan bespreekt de jobcoach het advies met de cliënt en zijn of haar Specialist Participatie om het vervolgtraject te bepalen.

Resultaat

Een advies wordt geformuleerd voor een go/no go voor het programma van Krachtbedrijf of anders.

Duur: 4 weken

Tijdsbesteding per week: 4 uur

Fase B

Stap 4 Traject ondernemingsplan

Maand 1 t/m 6

Het traject bestaat uit twee onderdelen, namelijk workshops en coachgesprekken. De workshops zijn bedoeld om kennis over te dragen op onderwerpen die iedere ondernemer tegen komt. Aangezien ondernemerschap voor de meeste deelnemers nieuw zal zijn, leveren deze gezamenlijke sessies een grote meerwaarde op en direct een netwerk dat ze ook na het programma met elkaar voortzetten. In de individuele coachgesprekken wordt ingezoomd op advies én coaching op meer specifieke en individuele ondernemers-vraagstukken.

Behalve praktische zaken rondom het ondernemerschap spelen ook persoonlijke kenmerken en omstandigheden een grote rol om te slagen, zoals ondernemersmentaliteit, ambitie, vermogen om door te zetten en tegenslagen te overwinnen, kernkwaliteiten en persoonlijke verwachtingen. De jobcoach richt zich, tijdens de coachgesprekken, specifiek op deze onderdelen en biedt hierbij ondersteuning en bijsturing. De kracht van de jobcoach zit in de kennis en ervaring met de doelgroep, de integrale benadering, het grote netwerk van Neos en de bekendheid bij organisaties als betrouwbare partner.

Na zes maanden wordt een tussentijdse evaluatie geformuleerd door de ondernemerscoach met daarbij een concept ondernemingsplan van de deelnemer. De jobcoach formuleert een tussentijdse evaluatie gericht op de persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden van de deelnemer.

Resultaat na 6 maanden

Conceptondernemingsplan + evaluatie

Duur: 26 weken

Tijdsbesteding per week: gemiddeld 13 uur

Maand 7 t/m 12

Het ondernemingsplan wordt in de daaropvolgende zes maanden verder uitgewerkt tot een financieel goed onderbouwd plan en de ondernemerscoach helpt de cliënt bij de eerste stappen richting opdrachtgevers. De jobcoach van Neos blijft gedurende de twaalf maanden in beeld. De persoonlijke coaching is gericht op:

- eigen ontwikkeling en kwaliteiten;

- persoonlijke presentatie en uitstraling;

- regie over het geheel (ondernemingsplan, een eigen onderneming en wijzigingen in de persoonlijke situatie);

Stap 5 Certificaat-uitreiking en nazorg

Na het programma van twaalf maanden en de eindevaluatie vindt een certificaat-uitreiking plaats voor de deelnemers. Het nazorgtraject bestaat uit zes contactmomenten met de ondernemerscoach. Dit kan een persoonlijk gesprek zijn, maar ook bijvoorbeeld introductie van de ondernemer bij een netwerkcafé of ondernemersnetwerk, of contact via mail.

Het programma kent een tweetal doelen:

* Economische zelfstandigheid

Zorgen voor een eigen inkomen middels het opzetten van een eigen onderneming, al dan niet in combinatie met een loondienstverband

* Empowerment

Versterking van ondernemerscompetenties, vergroten van zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde en het uitbouwen van sociale en zakelijke netwerken

Resultaat na 12 maanden

Het streven is om de deelnemers in het programma van 12 maanden naar trede 6 (betaald werk) te bewegen.

Duur: 26 weken

Tijdsbesteding per week: gemiddeld 13 uurContactpersoon:


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Bureau Werk
Bezoekadres: Hoogstraat 210
Postadres: Hoogstraat 210, 5615 PX Eindhoven
Telnr.: 06-44 68 41 78
E-mail: fdohmen@neos.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 21-9-2009 20:34:16
Laatste wijziging: 15-1-2019 20:27:22

Aangeboden door:

Neos


Bezoekadres: Hoogstraat 224 Eindhoven
Postadres: Postbus 922, 5600 AX Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2501580
E-mail: info@neos.nl
Website: www.neos.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Neos draagt actief bij aan een samenleving waarin ieder mens telt. Vanuit een veelzijdig perspectief bieden wij mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan.


Belangrijkste doelgroepen:
Opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen en slachtoffers huiselijk geweld.


Soorten diensten of activiteiten:
- Re-integratietrajecten dak- en thuisloze
- Leerwerkplekken bij Neos / Het Bedrijf
- Neos Uitzendbureau voor Daklozen
- Neos Banencentrum
- Begeleidingstrajecten voor Zwerfjongeren
- Begeleidingstrajecten dak- en thuislozen
- Begeleidingstrajecten voor verslaafden
- Begeleid Wonen: diverse vormen
- Kamertraining Jongeren
- Training woonvaardigheden
- Diverse vormen van 24-uurs (crisis)opvang
- Diverse vormen van beschermd wonen
- Vrouwenopvang en begeleiding
- Psychosociale hulpverlening
- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
- Materiële dienstverlening / inkomensbeheer
- Casemanagement
- Frontoffice Advies- en steunpunt huiselijk geweld
- Opvoedingsondersteuning


Contactpersoon:
Centrale Aanmelding
E-mail: info@neos.nl
Telefoonnummer: 040-2950456