HomePicos BV › Integraal traject
Zoom:

Integraal traject

Doel:

· De klant werknemersvaardigheden aanleren en belemmeringen hanteerbaar maken, zodat deze bemiddelbaar is
· Matching aanbod op vraag (jobhunting)
· Het ondersteunen van klant en werkgever bij het werk om uitval te voorkomen· Bereiken van uitkeringsonafhankelijkheid


Werkwijze:

Intakegesprek en 32 – uursprogramma werkervaring en bemiddeling

De dienstverlening bestaat na de kennismaking/intake uit een programma van 32 uur per week. Dit programma is ondermeer opgebouwd uit:

· werkervaringsplekken bij werkgevers met individuele begeleiding voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden;

· gerichte basiscursussen per branche voor de ontwikkeling van functiegerichte vaardigheden en beroepskwalificaties;

· Personal Coaching voor het hanteerbaar maken van in de persoon gelegen belemmeringen;

· PraktijkSollicitatie voor daadwerkelijke bemiddeling naar werk gedurende het gehele traject voor minimaal 1 dagdeel per week;

· Acquisitie/Bemiddeling naar werkervaringsplekken en regulier werk door arbeidsbemiddelaar Picos.

Personal coaching

In de vorm van een Persoonlijk Arbeids Onderzoek wordt een diagnose afgenomen en helderheid verkregen over mogelijkheden, beperkingen, motivatie en belemmeringen van de klant. Voor klanten met een fysieke of psychische beperking vindt er aan de hand van een vragenlijst een extra diagnose plaats op het gebied van de beleving van de belastbaarheid en motivatie. Dit wordt vastgelegd in een Functie Mogelijkheden Lijst (FML). Daarnaast wordt er een extra capaciteitentest afgenomen, die talenten en beperkingen helder in beeld brengen.

Op basis van deze diagnose worden de belemmeringen opgelost of verzacht en wordt gewerkt aan het verhogen van de vitaliteit en de psychische weerbaarheid. De volgende individuele interventies worden aangeboden:

· Coaching in communicatie (sociale vaardigheden);

· Coaching in werknemersvaardigheden (Hoe gedraag je je als goede werknemer?);

· jobcoaching (coaching on the job: belemmeringen in de praktijk signaleren en aanpakken);

· gedragscoaching (Via cognitieve bewustwording en individuele coachingstechnieken vanuit RET, NLP en Provocatieve Coaching wordt nieuw gedrag aangeleerd).

Nazorg

Na plaatsing op een reguliere baan zal de jobcoach van Picos het traject 6 maanden volgen in de vorm van evaluatiegesprekken om de stand van zaken te vernemen en zo nodig acties te ondernemen om het dienstverband te continueren. Voor de methodische begeleiding op de werkplek wordt een nazorgplan opgesteld. In dit plan wordt ingegaan op: Belastbaarheid; Coachingsdoelen (korte en lange termijn, te coachen aspecten, de coachingselementen en de rolverdeling klant, werkgever en Picos); Werkbeurs/loonkostensubsidie; Coachingsuren en Conclusie en planning.

De klant wordt voor een periode van 6 maanden begeleid in zijn/haar werknemersvaardigheden en functievaardigheden. Doel is het realiseren van een duurzame plaatsing ( na 6 maanden een contractverlenging). De methodiek die hierin wordt gehanteerd is supported employment.Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 20-4-2015 19:37:39
Laatste wijziging: 6-2-2017 16:57:42

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- criminele achtergrond

Aangeboden door:

Picos BV


Bezoekadres: Rietveldenweg 14 ‘s-Hertogenbosch
Postadres: Rietveldenweg 14, 5222 AR ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6127272
Faxnummer: 073-6120721
E-mail: w.vanasch@picosbv.nl
Website: www.picosbv.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Picos is een organisatie die voornamelijk werkt met de zwaarder gefaseerde doelgroepen.Bij onze opdrachtgevers staan we bekend als een organisatie voor de doelgroepen die intensievere begeleiding nodig hebben zoals psychisch beperkten, cliënten met een uitkering WIA of Wajong en cliënten met een uitkering WWB die ingedeeld zijn in trede 2, 3 en 4 van de Participatieladder. Daarnaast verricht Picos ook werkzaamheden voor minder zwaar gefaseerde doelgroepen (trede 5 en 6 van de Participatieladder). Tot slot voert Picos re-integratie 2e spoor uit voor werknemers, die niet langer hun eigen functie binnen een bedrijf kunnen uitoefenen.


Belangrijkste doelgroepen:
Cliënten met uitkering WWB, Participatie, WGA, WIA of Wajong.


Soorten diensten of activiteiten:
- Trajecten voor speciale doelgroepen zoals jongeren, mensen met een arbeidsbeperking, klanten met psychosociale problematiek, Nuggers en ouderen.
- Activeringstrajecten met inzet van Personal Coaching, psycholoog en cognitieve gedragstherapie· Gecombineerde zorgtrajecten vanuit WMO/AWBZ/PGB
- Het bemiddelen via werkervaringsplaatsen naar een reguliere arbeidsovereenkomst
- Werkervaring, bemiddeling en nazorg
- Integrale trajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- Re-integratietrajecten voor mensen met een ziektewetuitkering van het UWV
- 2e spoor trajecten
- Re-integratietrajecten voor mensen met beperkingen van psychische/psychiatrische aard