HomePicos BV › Lifecoaching
Zoom:

Lifecoaching

Doel:

Lifecoaching is gericht op de basisvoorwaarden, die de problematiek in de persoonlijke situatie en in de thuissituatie (schulden, huisvesting, administratie, opvoeding etc.) beheersbaar maken.


Werkwijze:

Werkwijze

De coach treedt op als spin in het web naar alle betrokken hulpverlenende instanties. Samen met de cliënt wordt de stand van zaken van deze voorwaarden in beeld gebracht en wordt er toegewerkt naar een breed draagvlak voor het afgesproken traject. De cliënt wordt geleerd op welke wijze er gecommuniceerd dient te worden om het gewenste resultaat te bereiken. Picos zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met ketenpartners en de sociale kaart en maakt bij voorkeur gebruik van de gemeentelijke instrumenten. De in te zetten activiteiten zijn: intake en diagnosestelling; wegnemen of verzachten van belemmeringen; activeren; realiseren van het vastgestelde doelperspectief; stabilisatie van het bereikte doelperspectief; doorstroming naar nieuw doelperspectief.

Methodiek

In deze persoonlijke coaching worden elementen van Neuronlinguïstisch programmeren (NLP), Rationele Effectiviteits Training (RET), Empowerment, Persoonlijke Effectiviteit en Provocatieve Coaching ingezet. Picos ziet arbeid als vorm van therapie. Op weg naar werk ervaart een cliënt belemmeringen. Deze worden het meest helder op het moment dat de cliënt daadwerkelijk aan de slag gaat. Dat zijn de momenten van coachen waarop belemmeringen weggenomen worden. Picos kiest er daarom nadrukkelijk voor om een directe koppeling met werk of een andere vorm van maatschappelijke participatie te maken. Deze participatie kan dan gezien worden als een vorm van therapie.

Deze directe koppeling wordt gemaakt door een cliënt binnen 28 dagen een participatieplek bij een instelling of werkgever aan te bieden. Dit zijn activiteiten buitenshuis, variërend van snuffelstage of vrijwilligerswerk tot werkervaringplekken, die enerzijds zicht geven op het functioneren van de cliënt buitenshuis en anderzijds de opstap kunnen zijn naar werk of een vervolgtraject naar werk.Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 20-4-2015 19:20:02
Laatste wijziging: 6-2-2017 16:57:52

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- criminele achtergrond

Aangeboden door:

Picos BV


Bezoekadres: Rietveldenweg 14 ‘s-Hertogenbosch
Postadres: Rietveldenweg 14, 5222 AR ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6127272
Faxnummer: 073-6120721
E-mail: w.vanasch@picosbv.nl
Website: www.picosbv.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Picos is een organisatie die voornamelijk werkt met de zwaarder gefaseerde doelgroepen.Bij onze opdrachtgevers staan we bekend als een organisatie voor de doelgroepen die intensievere begeleiding nodig hebben zoals psychisch beperkten, cliënten met een uitkering WIA of Wajong en cliënten met een uitkering WWB die ingedeeld zijn in trede 2, 3 en 4 van de Participatieladder. Daarnaast verricht Picos ook werkzaamheden voor minder zwaar gefaseerde doelgroepen (trede 5 en 6 van de Participatieladder). Tot slot voert Picos re-integratie 2e spoor uit voor werknemers, die niet langer hun eigen functie binnen een bedrijf kunnen uitoefenen.


Belangrijkste doelgroepen:
Cliënten met uitkering WWB, Participatie, WGA, WIA of Wajong.


Soorten diensten of activiteiten:
- Trajecten voor speciale doelgroepen zoals jongeren, mensen met een arbeidsbeperking, klanten met psychosociale problematiek, Nuggers en ouderen.
- Activeringstrajecten met inzet van Personal Coaching, psycholoog en cognitieve gedragstherapie· Gecombineerde zorgtrajecten vanuit WMO/AWBZ/PGB
- Het bemiddelen via werkervaringsplaatsen naar een reguliere arbeidsovereenkomst
- Werkervaring, bemiddeling en nazorg
- Integrale trajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- Re-integratietrajecten voor mensen met een ziektewetuitkering van het UWV
- 2e spoor trajecten
- Re-integratietrajecten voor mensen met beperkingen van psychische/psychiatrische aard