HomePolitie - Vreemdelingendienst › Vreemdelingendienst
Zoom:

Vreemdelingendienst


Werkwijze:

Vreemdelingenzorg is een specialistische taak van de politie. De vreemdelingenpolitie verstrekt verblijfstitels en houdt toezicht op personen die in Nederland verblijven; maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Asiel

Asielzoekers zijn vreemdelingen die hun land verlaten om in Nederland bescherming te vragen. Een asielzoeker mag hier alleen blijven als hij moet vrezen voor vervolging in zijn of haar eigen land. Het is de taak van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) asielaanvragen te beoordelen en vast te stellen of er genoeg reden is voor het verlenen van asiel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IND; zie www.immigratiedienst.nl.

Gezinshereniging en gezinsvorming

Vreemdelingen en Nederlanders die in Nederland wonen; kunnen hun echtgeno(o)t(e) en gezinsleden onder bepaalde voorwaarden uit het buitenland laten overkomen. De eis is dat het gezin in Nederland gaat samenwonen en een gemeenschappelijk huishouden voert. Kijk voor meer informatie op www.immigratiedienst.nl.

Inburgering

Vreemdelingen die in Nederland verblijven; maken gebruik van de voorzieningen van de gemeente waar zij verblijven. Gemeenten hebben een aparte taak op het gebied van de inburgering van toegelaten vreemdelingen. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken in uw gemeente of kijken op www.overheid.nl.

Inschrijving

Vreemdelingen die zich in Nederland willen vestigen; moeten zich bij binnenkomst melden bij het GBA-kantoor in hun gemeente. Een medewerker schrijft de nieuwkomer in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in. De identiteit van de vreemdeling wordt vastgesteld met officiële documenten. Het GBA-kantoor kan hierover meer vertellen. Kijk ook op www.overheid.nl.

Meldplicht

Vreemdelingen die visumplichtig zijn; moeten zich binnen drie dagen melden bij de Vreemdelingenpolitie in de gemeente waar zij verblijven. Zij krijgen een stempel in hun paspoort en een kaart; die zij bij vertrek naar de vreemdelingenpolitie moeten sturen of moeten afgeven bij een grenspost. Vreemdelingen van wie de verblijfsaanvraag is afgewezen; hebben meldplicht. Vreemdelingen die kort in Nederland verblijven en niet visumplichtig zijn; hoeven zich niet te melden. Neem voor meer informatie contact op met de vreemdelingenpolitie in uw regio.

Naturalisatie

Vreemdelingen die al langer in Nederland wonen kunnen; onder bepaalde voorwaarden; Nederlander worden. Dit heet naturalisatie. Een verzoek tot naturalisatie kan iemand indienen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waarin hij woont. Bij de IND kunt u een brochure opvragen over de voorwaarden; procedure en de consequenties van naturalisatie. Kijk voor meer informatie op www.immigratiedienst.nl.

Studie

Buitenlandse studenten die tijdelijk in Nederland willen studeren; kunnen een brochure opvragen bij de IND. Deze brochure gaat over regels; stappen en documenten. Is de studie afgerond;dan moet de student Nederland verlaten. Dit geldt ook als de studie niet wordt afgemaakt. Kijk voor meer informatie op www.immigratiedienst.nl.

Verblijfsvergunning

U kunt contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken of de IND als u vragen heeft over:

de 'Machtiging tot Voorlopig Verblijf' (bestemd voor vreemdelingen die langer dan drie maanden in Nederland willen zijn);

het 'Visum voor kort verblijf' (bestemd voor vreemdelingen die korter dan drie maanden naar Nederland willen komen);

'Bewijs van Rechtmatig Verblijf voor EU-onderdanen' (bestemd voor burgers van lidstaten van de Europese Unie die voor korte of lange tijd in Nederland willen verblijven om daar bijvoorbeeld te werken; studeren of wonen).

Kijk voor meer informatie op www.minbuza.nl of op www.immigratiedienst.nl.

Verlenging verblijfsvergunning

Voor de verlenging van de verblijfsvergunning of voor de vervanging van een vreemdelingendocument; krijgt een vreemdeling bericht van de vreemdelingenpolitie. Heeft iemand 14 dagen voor afloop van de verblijfsvergunning nog geen bericht ontvangen; dan moet hij of zij zelf telefonisch contact opnemen met de vreemdelingenpolitie. Ook voor een spoedvisum moet u bij de vreemdelingenpolitie zijn. Wilt u bij binnenkomst in Nederland uw 'Machtiging tot Voorlopig Verblijf' omzetten in een 'Vergunning tot Verblijf'; bestemd voor vreemdelingen die zich in Nederland willen vestigen; neem dan contact op met het GBA-kantoor in de plaats waar u woont. Kijk ook op www.overheid.nl.

Vertrek uit Nederland

Vreemdelingen kunnen vrijwillig vertrekken uit Nederland; onder toezicht het land verlaten of uitgezet worden. Zowel vreemdelingen die aan de grens worden tegengehouden als vreemdelingen die geen recht meer hebben op verder verblijf; krijgen de opdracht Nederland te verlaten en terug te keren naar hun land van herkomst. De vreemdeling is hiervoor zelf verantwoordelijk. De IND beslist of iemand moet vertrekken. De IND informeert de vreemdelingenpolitie dat een vreemdeling Nederland moet verlaten en geeft daarbij aan binnen welke termijn. Sommige vreemdelingen vetrekken onder dwang (onder toezicht). De vreemdelingenpolitie stuurt dan het reisdocument van de vreemdeling naar een grenspost; waar de vreemdeling zich moet melden. Nadat hij de grens is overgegaan; krijgt hij het reisdocument terug. Vreemdelingen die niet vrijwillig of onder toezicht vertrekken; worden door de vreemdelingenpolitie naar de grens gebracht. Dit heet uitzetting. Hieraan gaat vaak een periode van vreemdelingenbewaring vooraf. De vreemdelingenpolitie en de IND proberen dan vast te stellen waar iemand vandaan komt en gaan na of het land van herkomst de vreemdeling wil terugnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IND of de vreemdelingenpolitie.

Vreemdelingenwet

Per 1 april 2001 is er een nieuwe vreemdelingenwet; de 'Vreemdelingenwet 2000'. De Vreemdelingenwet 2000 moet er voor zorgen dat procedures eenvoudiger en korter worden. Voor specifieke vragen over de Vreemdelingenwet 2000 kunt u contact opnemen met het ministerie van Justitie.Contactpersoon:
Naam: Vreemdelingendienst
Telefoonnummer: 0900-8844 (lokaal tarief)


Doelgroep


- Allochtone iedereen - van alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 7-12-2006 11:22:08

Aangeboden door:

Politie - Vreemdelingendienst


Bezoekadres: Stationsplein 37 Etten-Leur
Postadres: Postbus 204, 4870 AE Etten-Leur
Telefoonnummer: 0900-8844
Website: www.politie.nl

Route / kaart:Contactpersoon:
Vreemdelingendienst
Telefoonnummer: 0900-8844 (lokaal tarief)