HomeRea College Pluryn › Arbeidsbemiddeling
Zoom:

Arbeidsbemiddeling

Doel:

Het begeleiden van werkzoekenden naar een passende werkplek. Hierin zet de arbeidsbemiddelaar samen met de werkzoekende alle stappen die nodig zijn om aan het werk te gaan. Begeleiding bij de re-integratie op de arbeidsmarkt zal een belangrijke bijdrage leveren aan een snelle en duurzame (her)plaatsing op de arbeidsmarkt.


Werkwijze:

De arbeidsbemiddeling van het REA College hanteert het zogenaamde tandemprincipe: de werkzoekende zit aan het stuur en bepaalt de richting, terwijl de arbeidsbemiddelaar ondersteuning en begeleiding biedt (en daar waar nodig wat harder mee trapt en af en toe eens een rukje naar links of rechts geeft).

Over de rol als werkzoekende wordt vaak als eerste gesproken, waarbij gedrag, houding en presentatie (werknemersvaardigheden) onder de loep worden genomen. Ook de verschillende houdingen van werkgevers ten opzichte van bepaalde doelgroepen worden ter sprake gebracht en hoe men hier mee om kan gaan. Daarnaast geeft de arbeidsbemiddelaar informatie aan de werkgever over de werkomstandigheden waarin de werkzoekende goed tot zijn/haar recht komt en over relevante wet- en regelgeving.

Praktisch gezien worden er, ter ondersteuning van het sollicitatieproces, tools en handvaten geboden middels de Sollicitatiemap. Gestart wordt met een persoonlijke profielschets, waarin de persoonlijke en beroepskwaliteiten staan en de voorwaarden die nodig zijn om goed het werk te kunnen doen. Tevens staan hierin de opdrachten die uitgevoerd dienen te worden ter versterking van de eigen sollicitatievaardigheden. Zo zijn het personaliseren van het CV, het opstellen van een prikkelende motivatiebrief, het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken vaste onderdelen van het bemiddelingstraject. Samen met de arbeidsbemiddelaar gaat de werkzoekende de kwaliteit en kwantiteit van sollicitatieactiviteiten die hier uit voortvloeien beoordelen. Andere vaardigheden die de werkzoekende krijgt aangeleerd zijn het creëren en onderhouden van een eigen netwerk en het inventariseren en inzetten van Sociale Media (LinkedIn en Facebook).

Daar wij van mening zijn, dat ook een groepsgewijze aanpak positief kan bijdragen aan het succesvol integreren op de arbeidsmarkt wordt er naast het individuele traject een groepsbijeenkomst georganiseerd, de zogenaamde Terugkomdag. Tot het moment dat de werkzoekende is geplaatst in een passend werkklimaat komt hij of zij met andere werkzoekenden bij elkaar om op een zinvolle manier van elkaar te leren. De groep kan ervaringen met de lesstof met elkaar delen en behaalde successen met elkaar vieren. Het programma is doorlopend en vindt twee dagdelen per week plaats onder begeleiding van de arbeidsbemiddelaar.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 31-8-2016 20:49:46

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Rea College Pluryn


Bezoekadres: Putterweg 140 Ermelo
Postadres: Putterweg 140, 3851VG Ermelo
Telefoonnummer: 088 - 77 92 340
E-mail: info@reacollege.nl
Website: www.reacollegenederland.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
REA College bereidt mensen met een beperking voor op een passende plek in het arbeidsproces, rekening houdend met mogelijkheden, interesses en talenten. We doen dit door middel van assessment in de vorm van de Talenten Expeditie en door het geven van een groot aantal opleidingen en trainingen op verschillende niveaus. Maar ook het voorbereiden op vervolgonderwijs en het bemiddelen naar werk, inclusief nazorg en jobcoaching horen tot het werk van REA College. Maatwerk staat daarbij voorop.


Belangrijkste doelgroepen:
1. Jongeren die als gevolg van een belemmering/beperking geen regulier onderwijs (hebben) kunnen volgen maar wel een arbeidsperspectief hebben. 2. Leerlingen van het VSO die hun diploma geheel of gedeeltelijk hebben gehaald maar nog niet klaar zijn voor een vervolgopleiding. 3. Jongeren die via de gebruikelijke wegen moeilijk aan een duurzame plek op de arbeidsmarkt komen omdat ze zich niet thuis voelen in het bestaande schoolsysteem of omdat ze het moeten hebben van leren met je handen.


Soorten diensten of activiteiten:
• Talentenexpeditie
(= procesassessment individueel en in groepen)
• Functiegerichte opleidingen
• Empowerment training
• Arbeidsbemiddeling
• Jobcoach
• Topklas
• Bewust Alternatieve Leerweg: Meester-Gezel opleiding
• Bewust Alternatieve Leerweg: Entree-opleiding