HomeSint Annaklooster › Dagbesteding en re-integratie
Zoom:

Dagbesteding en re-integratie

Doel:

Dagbesteding en re-integratie traject voor kwetsbare groepen in de samenleving:
· Thuis- en daklozen
· Veelplegers
· Ex-delinquenten
· Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt


Werkwijze:

Door middel van dagbesteding worden cliënten begeleid en geactiveerd met als doel hernieuwde structuur in hun leven te verkrijgen en een basis te leggen voor verdere groei en re-integratie in het maatschappelijk leven. Het re-integratie traject is erop gericht cliënten te begeleiden en te ondersteunen bij het verkrijgen van duurzame arbeid en/of scholing. Doel is om financiële onafhankelijkheid te realiseren als basis voor een nieuw bestaan.

Methode

Door middel van een modulair opgebouwd dagbestedingprogramma biedt Rentree activeringstrajecten op maat waarbij cliënten worden begeleid en geactiveerd, zodat zij aansluiting vinden met de samenleving en een eerste stap zetten op weg naar een nieuwe toekomst. Het dagbestedingprogramma van Rentree biedt verschillende activiteiten die naar gelang de interesses, mogelijkheden en behoeften van de cliënt kunnen worden ingezet. De dagbesteding is een opstap naar een betaalde baan, vrijwilligerswerk, scholing en een passende vrijetijdsbesteding. Het dagbestedingprogramma biedt cliënten structuur in hun bestaan en legt een basis voor verdere groei en re-integratie in het maatschappelijk leven.

De basis van het methodisch werken van Rentree gaat uit van de rehabilitatietheorie en empowermenttheorie en is gericht op maatschappelijk herstel. De methode gaat uit van het accepteren van beperkingen en het versterken van de mogelijkheden van een cliënt.

Werkwijze

Iedere cliënt krijgt na aanmelding een intake gesprek met de re-integratiedeskundige. Tijdens het intakegesprek worden de mogelijkheden, beperkingen en interessegebieden van de cliënt geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt samen met de cliënt bepaald in welke module(s) hij/zij gaat participeren. Met behulp van een opbouwschema (afhankelijk van wat voor een cliënt mogelijk is), wordt het aantal dagdelen per week vastgesteld zodat het einddoel, maatschappelijke participatie, wordt behaald. Deze afspraken worden vastgelegd in een dagbestedingcontract die de cliënt en re-integratiedeskundige ondertekent. De evaluatiedata worden bepaald en schriftelijk vastgelegd.

De cliënt wordt op de werkvloer begeleid door een werkbegeleider die maximaal 5 tot 8 (afhankelijk van de vorm van dagbesteding)cliënten per dagdeel onder zijn hoede heeft. Bij afwezigheid of niet nakomen van de gemaakte afspraken door de cliënt zal de verwijzer door de re-integratie deskundige op de hoogte worden gebracht.

Inhoud uitvoering

Rentree evalueert de ontwikkeling van de cliënt volgens het 3 fasen model van Poell en de zelfredzaamheidmatrix , waarbij de voortgang inzichtelijk wordt door het gebruiken van scorekaarten. Scorekaarten geven een gestandaardiseerde beoordeling van een bepaald levensgebied, waarbij het vermogen van de cliënt om zich te kunnen redden in de huidige situatie duidelijk wordt. Het zelf organiseren, behouden en/of verminderen van professionele hulpverlening is in deze definitie een belangrijk aspect van de zelfredzaamheid. Een voorbeeld: ‘Een cliënt binnen de dagbesteding voert opdrachten niet naar behoren uit en vraagt om hulp. Bij het uitvoeren van de opdracht wordt deze cliënt als meer zelfredzaam beschouwd dan de cliënt die geen hulp vraagt bij het uitvoeren van de opdracht en de opdracht niet naar behoren weet uit te voeren. Actief om hulp vragen of passief gebruik maken van hulpverlening weegt dus mee in de score op de scorekaarten. De mate van zelfredzaamheid kan een gevolg zijn van zowel vaardigheden, de persoonlijkheid als de motivatie. Het invullen van de scorekaarten vindt plaats in samenspraak met de cliënt, werkbegeleider en re-integratiedeskundige. In dit gesprek dienen dan alle domeinen (basisvaardigheden en sociale vaardigheden) met betrekking tot modulair onderdeel waarop gescoord kan worden aan de orde te komen.

Aanpak

Dagbesteding vindt plaats in groepen van maximaal 5 tot 8 cliënten (afhankelijk van de vorm van dagbesteding) met een werkbegeleider. De intake, voortgangs- en afsluitingsgesprekken vinden individueel plaats.

Binnen Rentree wordt gewerkt met de volgende modules:

- Klussendienst

- Horecamodule

- Tuindienst

- Fietswerkplaats

- Sport

- Training sociale vaardigheden, ART (Agresssie Regulatie Training) kan hier onderdeel van uitmakenContactpersoon:
Naam: Mevr. A.L.G. Smits
Telefoonnummer: 040-209 84 00
E-mail: Info@sintannaklooster.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Stichting St. Annaklooster - Rentree
Bezoekadres: Aalsterweg 285 C
Postadres: Aalsterweg 285 C, 5644 RE Eindhoven
Telnr.: 040-2098449
E-mail: rentree@sintannaklooster.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 28-6-2013 15:51:50
Laatste wijziging: 7-12-2022 12:47:13

Aangeboden door:

Logo

Sint Annaklooster


Bezoekadres: Aalsterweg 285 A Eindhoven
Postadres: Aalsterweg 285 A, 5644 RE Eindhoven
Telefoonnummer: 040-209 84 00
E-mail: info@sintannaklooster.nl
Website: www.sintannaklooster.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Sint Annaklooster ondersteunt en begeleidt mensen in moeilijke situaties. Het zorgaanbod is breed en richt zich voornamelijk op lichamelijke verzorging en verpleging. Er is ook aandacht voor zingevingsvragen en psychosociale aspecten. Sint Annaklooster is actief in de regio Eindhoven en Helmond.


Belangrijkste doelgroepen:
Sint Annaklooster pakt zorg persoonlijk aan. De wensen en behoeften van de cliënt staan centraal. Ook de naasten ondersteunen we zo goed mogelijk. Zo bieden we zorgverlening op maat. Daarbij respecteren we elke levensovertuiging.


Soorten diensten of activiteiten:
Sint Annaklooster bestaat uit de volgende zorgvoorzieningen:
- Verpleging en verzorging aan huis
- Hulp bij het huishouden
- Logeerhuis en hospice In Via, tijdelijke en terminale zorg
- Hospice de Regenboog, terminale zorg
- Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe, tijdelijke en terminale zorg
- Verzorgingshuizen De Zomereik en Eikenburg, verzorging en verpleging
- Rentree, re-integratie


Contactpersoon:
Mevr. A.L.G. Smits
E-mail: Info@sintannaklooster.nl
Telefoonnummer: 040-209 84 00