HomeWerkmans BV › Activering
Zoom:

Activering

Doel:

Onze individuele activeringstrajecten richten zich op het wegnemen van psychische weerstanden wanneer deze het proces naar werkhervatting belemmeren en het trainen van vaardigheden die belangrijk zijn om ingang te vinden op de arbeidsmarkt.
Methoden en technieken worden aangereikt ter versterking van de draagkracht, ter vergroting van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid, ter voorkoming van terugval en ter vergroting van de kans op het zich actief gaan richten op arbeidsre-integratie.
Elk activeringstraject is op maat gesneden en multi-methodisch van opzet. Rode draad in onze training is steeds de combinatie van gesprekken en in actie komen. Dus activering is hierbij altijd het uitgangspunt. De volgende instrumenten kunnen hierbij worden ingezet:
- mindfulnesstraining, al dan niet aangevuld met emdr-therapie,
- een lichamelijk reactiveringsprogramma, zoals sport en bewegen,
- neurofeedbacktraining
- RET training.
Ook is er training mogelijk ter verbetering van de persoonlijke effectiviteit, assertiviteit en van sollicitatie- en presenteervaardigheden. Daarnaast het maken van weekprogramma tbv het structuren van dagprogramma om in het juiste dag en nachtritme onderdeel uitmaken van het voorschakel traject.


Werkwijze:

Het traject start met een intakefase. In deze fase wordt een Sterkte Zwakte Analyse ingezet om te onderzoeken met welke begeleiding klant het best geholpen wordt. Indien nodig kan de consulent gebruik maken van verschillende testen om meer inzicht te krijgen. Deze testen worden dan besproken met de klant.

Gezamenlijk wordt het einddoel vastgesteld en geïnventariseerd hoe klant het beste hiernaar te coachen is. Het plan van aanpak met tijdpad wordt besproken, eventueel bijgesteld en vastgesteld.

Door dit plan van aanpak, met het tijdpad, gezamenlijk op te stellen en vast te stellen zal de klant zich hier meer aan conformeren dan wanneer het voor hem wordt gedaan.

Het feitelijke traject bestaat uit 3 onderdelen: Beweegprogramma, Coping en Arbeidstraining. Vooral de eerste twee onderdelen kunnen naast elkaar plaatsvinden.

- Beweegprogramma:

* Sport

Door sport in te zetten wordt de klant fysiek in beweging gezet. Dit helpt tot activering en structurering van de dag. Hiertoe werkt Werkmans samen met regionale partijen. Hierdoor kan een breed aanbod aan sport-activiteiten worden geboden waarbij voor iedere klant een passend beweegprogramma kan worden samengesteld.

- Coping

- Op basis van de bevindingen in de intakefase, wordt beoordeeld welke van onderstaande producten de klant nodig heeft om de psychosociale belemmeringen op te heffen. Deze producten worden parallel aan het beweegprogramma ingezet. Wanneer wenselijk en mogelijk kunnen onderdelen als RET en Empowerment in groepsverband worden aangeboden.

* RET:

RET staat voor Rationele Emotieve Training. Hierbij wordt uitgegaan van de bewezen theorie dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die ervoor zorgen dat je gestrest raakt of heftig reageert, maar de manier waarop je over de gebeurtenissen denkt. Vooral bij angsten en stress kan RET een beduidende meerwaarde hebben. Daarnaast is het zeer bruikbaar voor klanten die herhaaldelijk “klem” komen te zitten in bepaalde situaties of die hun persoonlijke effectiviteit willen verhogen en beter om willen gaan met eisen en verwachtingen in het (werkende) leven.

In het eerste deel van de training wordt, steeds aan de hand van situaties waar klant tegenaan loopt, onderzocht welke probleemgedachten het meest hinderen. Er wordt gewerkt aan alternatieven en die worden toegepast in de eigen situatie.

* EMDR

In het leven van een mens kunnen ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden zoals bijvoorbeeld het meemaken van een geweldsdelicten, overvallen, branden of een bedrijfsongeval. Veel mensen verwerken een trauma op natuurlijke wijze. Wanneer een dergelijke gebeurtenis niet goed verwerkt wordt, kunnen er psychische klachten ontstaan zoals ernstige spanningsklachten of vermijdingsgedrag. Dit kan ernstig disfunctioneren, ziekte of zelfs uitval tot gevolg hebben. Wanneer zo’n trauma iemand hindert in het dagelijks functioneren dan kan EMDR een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van de klachten en bijdragen aan het verminderen van ongewenst vermijdingsgedrag doordat de traumatische herinnering haar kracht en emotionele lading zal verliezen.

Een groot voordeel van EMDR is dat het snel gaat. Voor het verwerken van een enkelvoudig trauma zijn vaak maar een paar sessies nodig. Verder is EMDR minder belastend dan andere vormen van therapie, omdat het trauma niet telkens opnieuw tot in de details verteld hoeft te worden.

* QEEG – Neurofeedback

Mensen met psychische klachten functioneren minder goed, hebben een verminderde productiviteit en verzuimen vaker en langer. Psychische klachten en aandoeningen zoals ADHD, Autisme, stress, burnout, depressie en migraine hebben een samenhang met afwijkende hersenactiviteit. Een hersenmeting (QEEG) kan deze afwijkende activiteit in kaart brengen. Een hersenmeting (QEEG) doet dit beter dan een conventionele gezondheidschecklist

De hersenen zijn in staat om te leren. Neurofeedback is een trainingsmethodiek waarbij de hersenen direct worden getraind om optimaal te gaan functioneren. De hersenen worden tijdens de training voorzien van informatie over het eigen functioneren (Feedback) waardoor de hersenen het beste evenwicht vinden. Een training is gericht op het reduceren van klachten en het verbeteren van het functioneren. Een training kan op zich staan of onderdeel uitmaken van een breder behandelplan. Bij de behandeling van bijvoorbeeld een burn-out is neurofeedback, naast het reduceren van klachten en het verbeteren van het functioneren, ook voorwaardenscheppend om andere behandelingen effectiever te laten verlopen.

* EmpowermentRoute

Empower betekent letterlijk “machtigen, in staat stellen tot”. Het wordt ook wel omschreven als “mensen helpen zichzelf te helpen”. Empowerment is voor klanten die zich afwachtend en afhankelijk opstellen en zodoende onvoldoende in staat zijn om op een effectieve manier de arbeidsmarkt te betreden. Daarnaast is het zeer geschikt voor klanten met een gering zelfvertrouwen die zich vooral bewust zijn van hun beperkingen. Door middel van praktische oefeningen en thuisopdrachten wordt gewerkt aan zelfinzicht en zelfvertrouwen. En dat alles gericht op werk. We sluiten direct aan bij de innerlijke motivatie van de klant door het inzicht te geven in wie hij is en wat hij wil. Zoeken naar iets wat je leuk vindt, bevordert de motivatie. Het is inspirerend en boort daardoor krachten aan die ander is wellicht niet tevoorschijn zouden komen. Empowerment helpt klanten zich te richten op hun mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ontdekken wat je kunt is motiverend en vergroot het zelfvertrouwen.

* LoopbaanRoute

De LoopbaanRoute is voor cliënten die voor zichzelf niet duidelijk kunnen krijgen welke richting hun werkzame leven op zou moeten. Hierbij wordt gelijktijdig aandacht besteed aan de reden waarom belanghebbende op dit moment thuis zit. Ook krijgen cliënten handvatten aangereikt hoe ze hetgeen onderzocht is in de praktijk kunnen vinden.

In een persoonlijk begeleidingstraject wordt er, samen met een gecertificeerd loopbaanadviseur, gekeken naar de wensen en capaciteiten van de klant. Interesses behoeften, bekwaamheden, successen en motivatie worden in beeld gebracht. Daarnaast zal er samen met de klant worden gekeken naar welke voorwaarden er eventueel getroffen moeten worden om verzuim te voorkomen.

- Arbeidstraining:

* Vrijwilligerswerk

Voor mensen die vanwege psychosociale belemmeringen in een isolement zitten of dreigen te komen, is het verkrijgen van dagbesteding een absolute voorwaarde om verder te komen in hun weg richting een nieuwe baan. Vrijwilligerswerk kan een middel zijn om klanten vanuit een verzuimsituatie weer een eerste stap te laten maken naar werk. Vrijwilligerswerk dient ertoe om de klant vaardigheden bij te brengen waardoor lichamelijke en/of psychische klachten zullen afnemen en de drempel naar werk verlaagd zal worden. Uiteindelijk is het doel dat hierdoor de psychosociale belemmeringen zullen verminderen of zelfs worden opgeheven.

* WerkervaringsRoute

Een werkervaringsplek is een arbeidsplaats bij een regulier bedrijf. De klant verricht de werkzaamheden zonder betaling en krijgt hiervoor in ruil de ruimte om te oefenen. De werkgever heeft de intentie uitgesproken om de klant bij gebleken geschiktheid na de werkervaringsplek een betaald dienstverband aan te bieden.

Tijdens het opdoen van de werkervaring biedt Werkmans jobcoaching om persoonlijke-, sociale , praktische- en werknemersvaardigheden te vergroten.

Het doel van zowel jobcoaching op de werkervaringsplek is niet alleen om de werknemer te ondersteunen, maar ook om de werkgever de meeste zorg uit handen te nemen. Daar deze diensten voor de werkgever kosteloos zijn, is het minder bezwaarlijk om een werkervaringsplaats te bieden aan een re-integratieklant. De werkgever maakt op deze manier kennis met een gemotiveerde potentiele werknemer waarbij de match tussen baan en werknemer al bewezen is voor aanvang van het dienstverband.Contactpersoon:
Naam: Leo Beekmans
Telefoonnummer: 073-5513042
E-mail: leo@werkmans.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
Gegevens ingevoerd: 15-12-2015 17:18:09

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Werkmans BV


Bezoekadres: Industrieweg 32 Vught
Postadres: Industrieweg 32, 5262 GJ Vught
Telefoonnummer: 073-5513042
Faxnummer: 073-5516640
E-mail: info@werkmans.nl
Website: www.werkmans.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Re-integratie van werkzoekenden


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden met grote en middelgrote afstand tot de arbeidsmarkt.


Soorten diensten of activiteiten:
re-integratie, loopbaanonderzoeken, jobcoaching, arbeidsdeskundige onderzoeken,


Contactpersoon:
Leo Beekmans
E-mail: leo@werkmans.nl
Telefoonnummer: 073-5513042