HomeCentraal Orgaan opvang Asielzoekers › Opvang asielzoekers
Zoom:

Opvang asielzoekers

Doel:

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak gedurende de asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op een verblijf in Nederland, terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie.


Werkwijze:

Het COA vangt asielzoekers op in een asielzoekerscentrum (AZC) gericht op Terugkeer of op een AZC gericht op Oriëntatie & Inburgering. De fase van de asielprocedure bepaalt in welk soort AZC de asielzoeker woont. Het opvangproces van het COA kent de volgende onderdelen:

Aankomst in opvang

Verblijf in opvang

Vertrek uit opvang

De asielzoeker die wordt toegelaten tot de asielprocedure, komt terecht op een AZC gericht op Oriëntatie & Inburgering. Zolang de IND nog niet heeft beslist over het asielverzoek, blijft hij op deze opvanglocatie.

Krijgt hij een negatief besluit, dan verhuist hij naar een AZC gericht op Terugkeer.

Bij een positief besluit blijft hij op een AZC gericht op Oriëntatie & Inburgering.

Project Terugkeer

Uitgeprocedeerde asielzoekers die vóór 1 april 2001 in Nederland een eerste asielverzoek hebben ingediend, toen de Vreemdelingenwet 2000 nog niet van toepassing was, vallen onder de ‘oude’ vreemdelingenwet. Via het project Terugkeer krijgen ze intensieve hulp en ondersteuning aangeboden bij hun zelfstandige terugkeer.

Vreemdelingenwet 2000

Bovenstaande regels staan in de Vreemdelingenwet 2000 die op 1 april 2001 in werking trad. De wet zorgt voor kortere en daarmee snellere procedures. Ongeveer 85% van de asielzoekers krijgt een negatieve beschikking en 15% een positieve beschikking van de IND. Het COA houdt bij de opvang van asielzoekers rekening met deze percentages bij het bepalen van het aantal benodigde locaties gericht op Terugkeer danwel gericht op Oriëntatie & Inburgering.

Na de asielprocedure verlaat de asielzoeker de COA-opvang.

Positief besluit op asielaanvraag

Bij een positief besluit, zal hij een gemeentelijke woning gaan betrekken.

Negatief besluit op asielaanvraag

Als de uitkomst een negatieve beslissing is, dan gaat hij terug naar het land van herkomst of vertrekt hij naar een ander land.

Een asielzoeker mag dan tot zijn vertrek nog 28 dagen in een AZC gericht op Terugkeer verblijven. Na 28 dagen keert hij terug naar het land van herkomst of migreert hij door naar een ander land.

Bij zicht op uitzetting kan de IND hem in vreemdelingenbewaring nemen, bijvoorbeeld in een uitzetcentrum.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Clusterkantoor Utrecht & Zuid-Holland
Bezoekadres: Hoogstraat 8
Postadres: Postbus 177, 3956 ZV Leersum
Telnr.: 0343-475600

Route / kaartClusterkantoor Groningen
Bezoekadres: Hereweg 95
Postadres: Postbus 11063, 9700 CB Groningen
Telnr.: 050-5217100

Route / kaartClusterkantoor Friesland
Bezoekadres: Elingslaan 63
Postadres: Postbus 125, 9250 AC Burgum
Telnr.: 0511-480700

Route / kaartClusterkantoor Overijssel en Drenthe
Bezoekadres: Frieswijkerweg 2
Postadres: Postbus 2005, 7420 AA Deventer
Telnr.: 0570-662200

Route / kaartClusterkantoor Gelderland
Bezoekadres: Daalseweg 382
Postadres: Postbus 6862, 6503 GJ Nijmegen
Telnr.: 024-3818818

Route / kaartClusterkantoor Flevoland & Noord-Holland
Bezoekadres: Vossemeerdijk 40
Postadres: Vossemeerdijk 40, 8251 PN Dronten
Telnr.: 0321-388500

Route / kaartClusterkantoor Noord-Brabant & Zeeland
Bezoekadres: Reutsedijk 7
Postadres: Reutsedijk 7, 5264 PC Vught
Telnr.: 073-6223111

Route / kaartClusterkantoor Limburg
Bezoekadres: Exaeten 1
Postadres: Postbus 3022, 6093 ZG Heythuysen
Telnr.: 0475-457900

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 21-10-2019 16:46:29

Aangeboden door:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers


Bezoekadres: Verrijn Stuartlaan 28 Rijswijk
Postadres: Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
E-mail: info@coa.nl
Faxnummer: 070-3727100
Telefoonnummer: 070-3727000
Website: www.coa.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. Om deze taken adequaat uit te voeren, werkt het COA nauw samen met organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie (VP) en de Koninklijke Marechaussee (KMar).


Belangrijkste doelgroepen:
Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.


Soorten diensten of activiteiten:
In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders.