HomeMovisie › Databank Effectieve sociale interventies
Zoom:

Databank Effectieve sociale interventies

Doel:

In de sociale sector zijn al veel methoden ontwikkeld én geëvalueerd om problemen slagvaardig aan te pakken.

Meer informatie:


Werkwijze:

Zoekt u een geschikte interventie voor een bepaald vraagstuk of een bepaalde doelgroep? Dan kunt u daarvoor in de databank gemakkelijk methoden vergelijken. Zo hoeft u niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Welke interventies staan er in de databank?

In deze databank worden sinds 2010 interventies verzameld die sociale vraagstukken aanpakken. Het zijn er inmiddels ruim 120. Ze zijn onderverdeeld in 12 thema’s:

• Buurtontwikkeling

• Diversiteit

• Eenzaamheid

• Huiselijk geweld

• Jongerenparticipatie

• Maatschappelijke activering

• Maatschappelijke opvang

• Mantelzorgondersteuning

• Ouderenparticipatie

• Seksueel geweld

• Sociale veiligheid

• Vrijwillige inzet

De belangrijkste kenmerken van de interventie staan in de samenvatting: doel, doelgroep, aanpak, uitvoerende organisaties, werkzame elementen en onderzoek. In de uitgebreide beschrijving, die u kunt downloaden, worden deze onderdelen verder uitgewerkt. Ook is er aandacht voor de onderbouwing van de methode: is het aannemelijk dat met deze aanpak de (sub)doelen bij deze doelgroep(en) bereikt worden?

Indien een interventie beoordeeld is voor Goed Beschreven of is erkend door de erkenningscommissie, dan staat dit duidelijk vermeld bij de interventiebeschrijving met een korte toelichting en de datum van beoordeling.

Tenslotte kunt u, wanneer deze beschikbaar zijn, een voorbeeld uit de praktijk en een korte film over de interventie vinden.

Alle interventies in de databank worden op twee of meer plekken toegepast. Bovendien is van elke interventie een handboek en een procesevaluatie beschikbaar. Dit zijn de basisvoorwaarden waaraan interventies moeten voldoen om in de databank opgenomen te worden.

Hoe kunt u de databank gebruiken?

De databank is een hulpmiddel voor professionals, gemeenten en burgers om sociale problemen met passende interventies op te lossen. U kunt gericht op zoek gaan naar een interventie die bij uw vraagstuk past. U kunt zich laten inspireren door interventies, of kennis opdoen over werkzame elementen bij de aanpak van een bepaald probleem.

Wanneer u al met een bepaalde methode werkt, kunt u met de informatie in de databank nagaan of u de toepassing verder kunt verbeteren. U verrijkt op deze manier uw eigen kennis met die van anderen. Er ontstaat zo steeds beter zicht op wat werkt, of wat mogelijk zelfs contraproductief is.

De databank vervult ook een belangrijke functie voor de verantwoording van gekozen interventies richting gemeenten en andere opdrachtgevers. U kunt ermee aantonen dat u weloverwogen voor een bepaalde aanpak kiest en u kunt de voordelen ervan benoemen.Contactpersoon:
Naam: Marijke Booijink


Doelgroep


- Voor iedereen

Specifieke doelgroep
Interventieontwikkelaars, sociaal werkers, zorg- en welzijnsorganisaties, ambtenaren en bestuurders van gemeenten, vrijwilligers en andere actieve burgers
Gegevens ingevoerd: 24-11-2005 20:21:20
Laatste wijziging: 12-9-2017 08:44:52

Aangeboden door:

Movisie


Bezoekadres: Catharijnesingel 47 Utrecht
Postadres: Postbus 19129, 3501 DC Utrecht
Telefoonnummer: 030 789 20 00
E-mail: info@movisie.nl
Website: www.movisie.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderzoek en advies


Doelstelling of kernactiviteit:
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. De activiteiten van Movisie zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, aanpak huiselijk en seksueel geweld en inclusie en diversiteit. Onze ambitie is het realiseren van een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.


Soorten diensten of activiteiten:
Movisie biedt toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. Concrete producten zijn adviezen, trainingen en cursussen, publicaties en methodieken.


Contactpersonen:
Marijke Booijink
Afdeling Communicatie Movisie
Matthijs Terpstra, Hilde van Xanten, Marjet van Houten