HomePrisma › Kind en gezin
Zoom:

Kind en gezin

Doel:

Prisma vindt het belangrijk dat kinderen zoveel als mogelijk in veiligheid in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Wij geloven erin dat dit in de meeste situaties ook mogelijk is of mogelijk gemaakt kan worden. Daarom richten wij ons specifiek op ondersteuning, begeleiding en behandeling op maat aan het kind én het gezin.


Werkwijze:

Onze hulpverlening is speciaal gericht op gezinnen die te maken hebben met een gezinslid met een (verstandelijke) beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of een psychiatrische problematiek. Ook gezinnen waar het ‘gewone’ gezinsleven ernstig verstoord is (multiprobleemgezinnen) kunnen bij Prisma terecht. We richten ons op alle aspecten van het gezinsleven met als doel het versterken van het leef- en opvoedingsklimaat binnen het gezin.

Mocht thuis wonen echt niet meer mogelijk zijn, dan heeft Prisma mogelijkheden om het kind in een vervangende gezinssituatie ondersteuning te bieden.

Productspecifiek toegelicht:

* Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding

PPG richt zich op het begeleiden en adviseren van ouders bij opvoeding-, begeleidings- en ontwikkelingsproblematiek. Ook kan vroeghulp geboden worden aan kinderen en gezinnen met een kind waar de ontwikkeling van het kind trager of anders verloopt.

* Multi Systeem Therapie (MST)

Multisysteem Therapie (MST) is een een intensieve, ambulante gezinsbehandeling voor jongeren tussen de 10 en 19 jaar, die ernstige gedragsproblemen laten zien. Prisma biedt MST-ID voor gezinnen waarbij de jongere en/of ouders functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking.

Bij ernstig probleemgedrag moet gedacht worden aan het oa het plegen van strafbare feiten, agressie, spijbelen, weglopen van huis en/of middelen gebruik (drank en/of drugs), waarbij dit gedrag ervoor zorgt dat een uithuisplaatsing dreigt.

De behandeling duurt 4-6 maanden en vindt meerdere malen per week plaats in de omgeving waar het probleemgedrag zich voordoet. Samen met de jongere en alle systemen om de jongeren heen (ouders, broers/zussen, school, etc) wordt gewerkt om het ernstige probleemgedrag te verminderen en zo een uithuisplaatsing te voorkomen

MST is erkend als effectieve interventie volgens Nederlands Jeugd instituut.

* Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Wordt geboden in multiproblem-gezinnen met kinderen tussen de 0-23 jaar. Er is in deze gezinnen sprake van bijkomende problemen, gedragsproblemen en problemen in het systeem. Er dreigt uithuisplaatsing van het kind. Het doel van IAG is om dit te voorkomen en het kind veilig in de eigen omgeving op te laten groeien. Wij ondersteunen daarbij via het label Makker (voor meer informatie: makker.info)

* Ambulante gezinsbegeleiding

Wordt geboden aan gezinnen waar sprake is van een complexe problematiek op meerdere domeinen. Het gezin oefent vaardigheden ter versterking van de zelfredzaamheid en uitvoering van gezinstaken, met als doel het kind veilig thuis te laten wonen. Wij ondersteunen daarbij via het label Makker (voor meer informatie: makker.info)

* Ondersteuning thuis

Op afspraak vindt er een ondersteuningsmoment plaats. De ondersteuning wordt ingezet om de (pedagogische) vaardigheden, zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij op diverse gebieden te vergroten.

* Dagbehandeling en diagnostiek (Orthopedagogische Dagcentra - ODC)

Het ODC biedt specialistische diagnostiek, ontwikkelingsstimulering en behandeling aan kinderen met een (cognitieve) ontwikkelingsachterstand en/of opvoedingsproblemen en hun gezin/systeem. Doel is om de ontwikkeling van het kind te optimaliseren en opvoedings- en ontwikkelingsvragen van ouders te beantwoorden.

* Dagbesteding

Prisma biedt dagbesteding aan kinderen met een (ernstige) beperking, die als gevolg van hun beperking niet deel kunnen nemen aan het reguliere of speciaal onderwijs. De dagactiviteiten zijn ontwikkelingsgericht. Waarbij de nadruk ligt op het sensomotorische, sociaal-emotioneel en cognitief functioneren en de ontwikkeling van praktische vaardigheden. Ook wordt verzorging, verpleging en behandeling geboden (indien nodig)..

* Leren en werken

Voor jongeren in de laatste jaren van een school voor speciaal onderwijs is het mogelijk bij Prisma stage te lopen of werkervaring op te doen. Deze jongeren zijn niet aangewezen op de WSW of (nog niet) op een reguliere arbeidsplaats. Zij kunnen zich op deze wijze oriënteren op de verschillende onderdelen van het aanbod binnen een dagcentrum. Ook kan er gericht toegewerkt worden naar een voorbereiding op arbeid, zodat zij kunnen wennen aan de toekomstige situatie. Samen wordt gekeken waar interesses liggen, wat de ambities zijn en hoeveel ondersteuning er nodig is. Prisma kan ondersteunen bij het vinden van een passende werk- of dagbestedingsplek binnen Prisma.

* Naschoolse opvang

Naschoolse opvang is bedoeld voor thuiswonende kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige en/of (verstandelijke) beperking in de schoolleeftijd. Het ontlast de ouders en ondersteunt het kind in de ontwikkeling. Veiligheid, structuur en ontspanning zijn daarbij het uitgangspunt. Prisma werkt op een aantal locaties samen met de reguliere kinderopvang. Indien nodig, is een begeleider van Prisma aanwezig tijdens de opvanguren.

* Zaterdagopvang

Zaterdagopvang is bedoeld voor thuiswonende kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige en/of (verstandelijke) beperking, onder de 18 jaar. De opvang ontlast de ouder(s) in de zorg en ondersteunt het kind in de ontwikkeling. Het genieten van een gezellige, vrije zaterdag staat centraal. Veiligheid, structuur en ontspanning zijn daarbij het uitgangspunt.

* Respijt- en logeerzorg

Voor gezinnen met een kind met een beperking kan het soms even nodig zijn om ontlast te worden in de zorg voor het kind. Met respijtzorg neemt iemand de zorg even over. Voor een aantal gezinnen is twee uur per week al voldoende. In die tijd kunnen de ouders en/of andere gezinsleden iets voor zichzelf gaan doen, bijvoorbeeld sporten. Andere gezinnen zijn meer geholpen met een dagdeel per week, of een weekend om de week. Er zijn diverse mogelijkheden, en per gezin wordt bekeken welke vorm het best passend is. Met respijtzorg kunnen het kind zelf, en het gezin even op adem komen.

* Pleegzorg

Wanneer kinderen met een beperking (tijdelijk) niet in het eigen gezin op kunnen groeien, kunnen ze worden opgevangen in een pleeggezin van Prisma. Hoe lang deze opvang duurt, is afhankelijk van de problematiek en zorgvraag. Tijdens het verblijf wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. Indien nodig wordt gespecialiseerde behandeling geboden. Bijvoorbeeld door een gedragswetenschapper. Ook de pleegzorgouders krijgen begeleiding van een coach. Dit alles staat in het teken van het optimaliseren van het ontwikkelingsklimaat voor het pleegkind.

* Crisisopvang

Prisma biedt voor kinderen en jeugdigen crisisopvang, bij voorkeur in het gezin. Onze interventies zijn erop gericht het gezin dermate te versterken dat uithuisplaatsing niet meer nodig is. Wanneer dit niet mogelijk is omdat de veiligheid van het kind in gevaar is, biedt Prisma crisisopvang in een pleeggezin.Contactpersoon:
Naam: Klantbegeleiders Prisma Entree
Telefoonnummer: 088 770 2491
E-mail: entree@prismanet.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Centraal Bureau
Bezoekadres: Taxandriaweg 12 – B2
Postadres: Postbus 637, 5140 AP Waalwijk
Telnr.: 088 – 770 2200
Faxnr.: 088 – 770 2244

Route / kaartLocatie Biezenmortel
Bezoekadres: Hooghoutseweg 3
Postadres: Postbus 12, 5070 AA Udenhout
Telnr.: 088 – 770 2200
Faxnr.: 088 – 770 2244

Route / kaart
Doelgroep


- voor alle leeftijden

Specifieke doelgroep
Mensen met een (verstandelijke) beperking, van alle leeftijden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 3-12-2021 10:35:01

Prisma

Bezoekadres:
Taxandriaweg 12 – B2
Waalwijk

Postadres:
Postbus 637
5140 AP Waalwijk

Telefoonnummer: 088 – 770 2200

Telefoonnummer: 088 – 770 2244

E-mailadres: info@prismanet.nl

Website: www.prismanet.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Prisma is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Wij vinden dat iemand zo gewoon mogelijk moet kunnen leven. Ondanks zijn/haar beperking. De cliëntvraag staat centraal. We helpen alles uit het leven te halen, waarbij iemand zelf zoveel mogelijk de regie houdt. Naar eigen wensen en mogelijkheden.

Belangrijkste doelgroepen:
Mensen met een (verstandelijke) beperking, van alle leeftijden

>Soorten diensten of activiteiten:
Zorg bij Prisma is maatwerk. Wij stemmen onze begeleiding volledig af op de persoon. Waarbij het uitgangspunt is dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie houdt. We hebben er geen problemen mee om het net even wat anders te doen. Intensief contact met de cliënt en zijn omgeving leidt in onze visie tot de beste zorg. Deze kijk op zorg, dát is wat Prisma kenmerkt.


Contactpersoon:
Klantbegeleiders Prisma Entree
E-mail: entree@prismanet.nl
Telefoonnummer: 088 770 2491