HomeTactus Verslavingszorg › Verslavingsreclassering
Zoom:

Verslavingsreclassering

Doel:

We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken of eten.

Tactus wil verslavingsproblemen voorkomen, herkennen en doorbreken. Daarnaast geven we voorlichting en advies over omgaan met gebruik.


Meer informatie:


Werkwijze:

Eerste contact met de cliënt

De verslavingsreclassering legt op verschillende manieren contact met verslaafde justitiabelen. Reclasseringswerkers bezoeken verslaafde arrestanten op het politiebureau. We doen dan vroeghulp of een vroeghulpinterventie.

Vaak geeft de Officier van Justitie de verslavingsreclassering opdracht om een rapport te schrijven dat op de zitting besproken wordt. De Penitentiaire Inrichting schakelt de verslavingsreclassering in als een verslaafde gedetineerde gemotiveerd is om zijn leven na detentie een andere wending te geven.

Vroeghulpbezoek

Vroeghulp is het eerste bezoek van de verslavingsreclassering aan een verslaafde arrestant in de politiecel of bij de Rechter-commissaris; jaarlijks zijn dat er ongeveer 4000. Het vroeghulpbezoek maakt het mogelijk al in een vroeg stadium contact te leggen met de verdachte. We maken in korte tijd een inschatting van de persoon en zijn situatie en kunnen zo snel antwoord geven op de vraag of we de verdachte wel of niet verder kunnen begeleiden en of opname in een verslavingskliniek wenselijk is.

Vroeghulpinterventie

Tijdens een vroeghulpinterventie voert de verslavingsreclassering gesprekken met een verdachte die in verzekering is gesteld in een politiecel of in een Huis van Bewaring. Doel is om met de verdachte afspraken te maken over de start van een vervolgtraject. De reclasseringswerker onderhoudt nauw contact met de verslavingszorg of de geestelijke gezondheidszorg om bijvoorbeeld een opname in een kliniek en nazorg te regelen. De reclasseringswerker legt alle afspraken vast in een rapport aan de Rechterlijke Macht. Die kan op grond van zo’n rapport besluiten de voorlopige hechtenis op te heffen. Of dit gebeurt hangt af van de ernst van het gepleegde delict en de motivatie van de cliënt.

Diagnose en advisering

Diagnose vormt de basis voor het advies aan de Rechterlijke Macht en gevangeniswezen. Binnen de verslavingsreclassering hanteren we verschillende vormen van diagnostiek, afhankelijk van de inschatting van de problematiek en de fase in het strafproces.

* Probleemverkenning: hierin brengen we de situatie van de cliënt op systematische wijze in kaart.

* Quickscan: kort nadat iemand met Justitie in aanraking is gekomen maken we een snelle inschatting of er kans op herhaling van het delict is en zo ja of er aanknopingspunten zijn om iets aan de oorzaak te doen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst: de Uuickscan.

* RISc (Recidive Inschatting Schalen): Met dit instrument bepaalt de reclasseringswerker welke factoren bij een cliënt de kans op herhaling bepalen en welke gedragsinterventies de risico's op herhaling verminderen.

* Verdiepingsdiagnostiek: Als er na het afnemen van de RISc nog vragen blijven of we denken dat er meer met iemand aan de hand is dan kunnen we verder onderzoek laten doen. Bij verslavingsproblematiek verwijzen we door naar de verslavingszorg. Die kan de ernst van de verslaving vaststellen door middel van verdiepingsdiagnostiek. De verslavingszorg hanteert hier verschillende wetenschappelijke instrumenten voor.

* Voorlichtingsrapport: een voorlichtingsrapport geeft antwoord op de vraag hoe herhaling van strafbaar gedrag kan worden voorkomen.

* Adviesrapport: dit rapport bevat een advies van de verslavingsreclassering naar aanleiding van een specifieke vraag zoals een gratieverzoek.

* Maatregelrapport: dit rapport wordt uitgebracht als de rechter overweegt de maatregel TBS met voorwaarden op te leggen. Ook de directeur van een TBS-kliniek kan de reclassering vragen een maatregelrapport op te stellen als iemand in de eindfase van zijn behandeling komt en terugkeert naar de maatschappij.

Toezicht en begeleiding

Tactus beschouwt het toezicht houden op en het begeleiden van verslaafde justiabelen als één van haar belangrijkste taken. Bij toezicht en begeleiding door de verslavingsreclassering staan twee zaken centraal: controle op naleving van gemaakte afspraken en de re-integratie van een cliënt.

De verslavingsreclassering doet dat met de volgende programma's:

* Tijdens een Toezicht wordt de vrijheid van de dader beperkt, omdat hij zich van de rechter moet houden aan bepaalde voorwaarden en aanwijzingen van de Verslavingsreclassering. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de dader een bepaald programma moet volgen om te werken aan zijn specifieke problematiek.

* Gedraginterventies hebben tot doel om de maatschappelijke herinpassing van daders te bevorderen. Gedragsinterventies zijn trainingen voor specifieke doelgroepen zoals veelplegers.

* Toeleiding Zorg bestaat uit activiteiten die leiden tot plaatsing van verslaafde justiabelen in zorginstellingen of voorzieningen voor maatschappelijke opvang.

Uitvoeren van sancties

In plaats van een geldboete of celstraf kan de rechter iemand veroordelen tot een taakstraf. Dit kan een werkstraf of leerstraf zijn of een combinatie van beide. Een taakstraf kan voor maximaal 480 uur worden opgelegd. In het vonnis van de rechter staat de taakstraf precies omschreven, hoe lang het duurt en binnen welke tijd de straf uitgevoerd moet worden. De veroordeelde voert de taakstraf in zijn vrije tijd uit.

De verslavingsreclassering coördineert en begeleidt de uitvoering van taakstraffen en rapporteert over het verloop aan de rechtbank. Als iemand de opgelegde taakstraf niet of niet goed uitvoert, gaat hij of zij alsnog naar de gevangenis. Verslavingsreclassering heeft in dat geval een adviserende functie.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 2-4-2013 17:16:01
Laatste wijziging: 25-6-2019 11:04:19

Aangeboden door:

Logo

Tactus Verslavingszorg


Bezoekadres: Keulenstraat 3 Deventer
Postadres: Postbus 154, 7400 AD Deventer
Telefoonnummer: 088 382 28 87
Faxnummer: 0570 50 01 15
E-mail: communicatie@tactus.nl
Website: www.tactus.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat betekent niet dat iemand het volledig zelf moet uitzoeken. Wij zijn er om te helpen. We helpen de cliënt maar ook naasten en professionals. Omdat het ons samen wel lukt!


Soorten diensten of activiteiten:
We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere afzonderlijke cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp.

Een compleet overzicht van onze locaties is te vinden op www.tactus.nl